Dil iki bölümde incelenmektedir. Bunlar, alıcı dil ve ifade edici dildir. Alıcı dil çocuğun sözel ifadeleri kavraması ve anlamasıdır. Bunun yanı sıra ifade edici dil düşünce ya da